2 Ιουν 2014

Δυνατό

Μπορείς να λύσεις την εξίσωση χρησιμοποιώντας όλα τα σύμβολα μόνο μία φορά;

2 3 4 5 + =

Πρόταση Κλειδί: Ορνιθοσκαλίσματα


4+5=32